บัสบาร์ (BUSBAR) ในงานไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกตัวที่มีความสำคัญในงานระบบไฟฟ้า ทางกลุ่มบริษัท FON ยินดีนำเสนอ ข้อมูลของBUSBAR ดังนี้ BUSBAR ทางไฟฟ้า ใช้อธิบาย “จุดรวมของวงจรจำนวนมาก” โดยจุดรวมของวงจรนั้น วงจรไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าเข้าวงจรน้อย  และ วงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าออกจำนวนมาก เราจะเห็นเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ใน สถานีไฟฟ้า ตู้ MDB หรือ แผงสวิตช์โดยส่วนมาก เพราะจะต้องรับ และทำการจ่าย กระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ทำให้เกิด แรงแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Force) ในการเลือกใช้ BUSBAR ก็ต้องสามารถทนแรงเหล่านี้ได้ วัสดุที่นำมาใช้ผลิต ต้องมีคุณสมบัติ ทางไฟฟ้า และทางกลที่เหมาะสม โดยพิจารณาเบื้องต้นจาก คุณสมบัติดังนี้ โลหะที่จะนำมาใช้ป็นบัสบาร์ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความต้านทานต่ำ 2. ความแข็งแรงทางกลสูงในด้านแรงดึง แรงอัดและแรงฉีก 3. ความต้านทานต่อ Fatigue Failure สูง 4. ความต้านทานของ Surface Film ต่ำ 5. การตัดต่อหรือดัด ทำได้สะดวก 6. ความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง จากตารางเบื้องต้น แสดงคุณสมบัติเพื่อพิจารณาในการเลือกวัสดุมาใช้ผลิต BUSBAR

Power Plug ในงานไฟฟ้า

Power  Plug เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง มาตรฐานของ Power plugจะยึดตามมาตรฐาน IEC โดยมีลักษณะของ Power Plug 18  ชนิด ทั่วโลก ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ Power plug เบื้องต้น 1)          พิจารณาว่ากระแสที่นำ Power plug ไป wire นั้นกระแสอยู่ที่ประมาณเท่าไร โดยเปรียบเทียบ กับ Spec ของ Power ปลั๊ก โดยส่วนมาก ค่ากระแสไฟฟ้า (amp) อยู่ที่ 16 , 32,63,125 amp ค่ากระแสพิกัดใน Power Plug

การใช้ท่อร้อยสายไฟในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

การใช้ท่อร้อยสายไฟในการติดตั้งระบบไฟฟ้า การใช้ท่อร้อยสายไฟ เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วย รักษาอายุการใช้งานของสายไฟ ในบ้างโรงงานบ้างพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม เช่น ความร้อน ความชื้น ความเป็นกรด และการกัดกร่อนจากสารเคมี อาจทำให้ สายไฟเสื่อมสภาพ ก่อนเวลาสมควร ร่วมทั้งเพิ่มความปลอดภัยจากประกายไฟ หากเกิดการอาร์กขึ้น ทั้งยังใช้เป็นตัวนำในการต่อลงดิน โดยมีหลักพิจารณาและหลักปฏิบัติ ดังนี้ 1) การเดินสายไฟในท่อโลหะ หนา ปานกลาง บาง สามารถฝังดินได้ โดยท่อ โลหะหนา และปานกลาง มีเกลียวที่ปายเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้ 2) เดินสายไฟในท่อโลหะอ่อน หรือ ท่อ (Flexible Metal Conduit ) ใช้เดินสายไฟ ในที่มีการสั่นสะเทือน ไม่สามารถฟังดินได้ 3) ท่อที่ใช้เดินในบริเวณที่มีของเหลว ใช้ท่อ MFLEX มีลักษณะคล้ายท่อโลหะมีเชือกคั่นระหว่างร่องมีพีวีซีห่ออีกชั้น 4) ท่ออโลหะ ท่อ พีวีซี ,พีอี ไม่ทนแสงแดดเป็นเวลานาน ไม่เหมาะดินในที่โล่ง เหมาะเดินซ่อนในผนัง พื้น เพดาน การดัดท่อ การดัดท่อหากเดินท่อในบริเวณที่มีความโค้ง ม่น เพื่อความสวยงามโดยใช้เครื่องมือดัดท่อ เบนเดอร์ (Bender) โดยเครื่องมือในการดัดท่อแต่ละประเภทมีดังนี้ ท่อโลหะบาง (ท่อ EMT) ใช้ EMT BENDER

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารเบื้องต้น

เพื่อความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า เราควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถ ใช้หลักการทาง ซ่อมบำรุง มาเป็นหลัก ปฏิบัติ โดยกำหนดหัวข้อ รอบ บันทึกผล  วิเคราะห์ผล แล้วนำมาจัดแผนซ่อมบำรุง เป็นประวัติในการซ่อมบำรุง โดยมีการตรวจสอบสามารถแบ่งออกได้ เป็นการตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัสและตรวจสอบด้วยเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า 1)    การตรวจสอบด้วยประสาทสัมผัส เราสามารถตรวจสภาพการทำงาน โดยการดูสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า กลิ่น  หรือแม้กระทั่งการสัมผัส เช่น สภาพของขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในวงจร สภาพของคันโยกเบรกเกอร์ โดยวิธีการนี้ อาจมีการกำหนดมาตรฐาน ขึ้นมา เช่น กำหนด เป็นภาพของเบรกเกอร์ ในสภาวะการทำงานปกติ เพื่อใช้เปรียบ เทียบ ในการตรวจสอบ เป็นต้น 2)    ตรวจสอบด้วยเครื่องมือทดสอบ การตรวจสอบมักมีมาตรฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าอุปกรณ์นั้น สามารถ ใช้งานต่อได้หรือไม่ ในการตรวจสอบมักนิยมใช้ มัลติมิเตอร์ ในการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวัดความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า บาลาสตร์  หรือในแผงวงจร ไฟฟ้าเป็นต้น มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก                               มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

เรื่องน่ารู้ของ ตัวควบคุมอุณหภูมิ

เรื่องหน้ารู้ของ ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) Temperature Controller ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่สามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้ โดยในการเลือกใช้ โดยมีหลักให้พิจารณาดังนี้ ► ขนาด หรือ Size ของ Temperature Controller Size :98X98 มม. Size :48×48 มม. Size :48×96 มม. นอกจากนี้ยังมีให้เลือกใช้หลากหลายขนาดให้เหมาะกับช่องติดตั้ง


Post navigation