Power Plug ในงานไฟฟ้า

Power  Plug เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งในการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ไฟฟ้า กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่กระแสไฟ และ แรงดันไฟฟ้าสูง มาตรฐานของ Power plugจะยึดตามมาตรฐาน IEC โดยมีลักษณะของ Power Plug 18  ชนิด ทั่วโลก

ปลั๊ก

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ Power plug เบื้องต้น

1)          พิจารณาว่ากระแสที่นำ Power plug ไป wire นั้นกระแสอยู่ที่ประมาณเท่าไร โดยเปรียบเทียบ กับ Spec ของ Power ปลั๊ก โดยส่วนมาก ค่ากระแสไฟฟ้า (amp) อยู่ที่ 16 , 32,63,125 amp

พาวเวอร์ปลั๊ก

ค่ากระแสพิกัดใน Power Plug

2)          พิจารณาจำนวนขั้วหรือที่เรียกทั่วไปว่าขา จะต้องใช้กี่ขั้ว ในการเปลี่ยนหรือติดตั้งพิจารณาโดยเทียบกับ จำนวน Core สายที่นำมา wiring เช่นหาก สายที่นำมาต่อ เป็นสาย VCT 4×4 SQMM ควร ใช้ Power Plug จำนวน 4 ขามา Wiring

Power_Plug

การ Wiring ใน Power Plug

3)            พิจารณาแรงดันไฟฟ้า

พาวเวอร์ปลั๊ก

4)          พิจารณาบริเวณที่นำไปติดตั้งว่าเป็นลักษณะแบบใด พิจารณาจาก ค่า IP ได้  ในบ้างอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ป้องกันการระเบิด เนื่องจาก Power plug เป็นอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดการ Spark ได้

Power_Plug

5)          การติดตั้ง ของ Power plug  โดยในแต่ละแบบมีการติดตั้งไม่เหมือนกัน

 

ลักษณะ Power Plug ในรูปแบบต่าง ๆ

พาวเวอร์ปลั๊ก

6)          ในงาน รักษาเครื่องจักร ในกรณีที่หา Power Plug ยี่ห้อเดิม Spec เดิมไม่ได้ อาจต้องมีการ เทียบ spec โดย อาศัยหลักในการพิจารณา ทั้ง 5 ข้อ โดยขอให้มี กระแสไฟฟ้า ขนาดเดียวกัน แรงดันใกล้เคียงกัน จำนวนขาเท่ากัน แต่ คนละยี่ห้อก็สามารถใช้แทนกันได้


อ้างอิง

http://www.tbe.co.th/th/product12.htm
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/product_data_sheet0900aecd801c5c84.html
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets#Application_issues