การดูแลรักษาวงจร PLC เบื้องต้น

การดูแลรักษาวงจร PLC เบื้องต้น

ปัญหาที่เกิดใน อุปกรณ์ PLC บ้างครั้งที่เกิดขึ้น โดยที่โปรแกรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน คือ อุปกรณ์ ของ PLC ในความ เห็นส่วนตัวของผู้เขียน เอง มักมอง ว่าอุปกรณ์ PLC ที่เราใช้กันอยู่ เมื่อมีปัญหา แล้วมีการซ่อม แบบ Break Down Maintenance เสียแล้วค่อย ซ่อม ฉะนั้นการ การบำรุงรักษา อุปกรณ์ PLC เบื้องต้น จึงเป็นการเพิ่ม อายุการใช้งานของอุปกรณ์ PLC

การทำความสะอาด

อุปกรณ์ PLC เมื่อใช้นาน ๆ มักมีฝุ่นเกาะ หาก ไม่มีการทำความสะอาด ทำให้แผงวงจร และขั้วไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงานได้ไม่ดี เต็มประสิทธิภาพ

การทำความสะอาด ควรหาเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต ควรจัดทำแผนในการ Maintenance ให้สอดคล้องกับการผลิตอุปกรณ์ที่ ใช้ ทำความสะอาด ควรใช้ลมแรงดันกลางในการเป่าทำความสะอาดเพื่อไล่ฝุ่น

ส่วนแผงวงจรอาจใช้ Contact Cleaner ใช้เพื่อทำความสะอาด

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ใน PLC

แบตเตอรี่จะมีการติดตั้งในหน่วยประผลกลางของ PLC ทำหน้าที่จ่ายกระแสเพื่อรักษา ข้อมูล และ โปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน

โดยส่วนมาก อายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ มีอายุการใช้งาน 5 – 10 ปี หากเป็น PLC ที่มีอายุการใช้งาน มายาวนาน แบตเตอรี่ย่อมเสื่อมส่งผล หากฝืนใช้งานต่อไป ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับขั้ว ของวงจรที่ต่อกับแบตเตอรี่

หรือหากในกรณี ที่ไฟของ แบตเตอรี่ อ่อน ย่อมส่งผลให้การนำมาข้อมูลมาใช้ หรือ โปรแกรม ทำได้ไม่เต็มที่

ในแบตเตอรี่ ของ PLC บ้างรุ่น จะมี คาร์ปาซิเตอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ข้อมูลยังคงอยู่แต่ในบางรุ่นซึ่งไม่มี ก่อนทำการเปลี่ยนต้องทำการ สำรองข้อมูลเสียก่อน และควรทำความสะอาด ขั้วแบตเตอรี่ ในการเปลี่ยนแต่ละครั้ง

การตรวจเช็คพอร์ตสื่อสาร

ในการบำรุงรักษา อาจต้องมีการถอด PLC ออกมาในแต่ล่ะชิ้น พอร์ตอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อข้อมูล ระหว่าง ผู้ใช้ กับ PLC ก็เป็นอุปกรณ์ หนึ่งที่มีความ สำคัญ หากตัวเชื่อมต่อ ไม่ดีแล้ว การรับส่งข้อมูล ทำให้เกิดปัญหาได้ การตรวจสอบ พอร์ตหลังจากที่ทำการบำรุงรักษาแล้วจะทำการเช็คดังนี้

1) ตรวจสอบการทำงานของ PLC โดยดูจาก LED ที่แสดงสถานะ การทำงานของ CPU โดยตรวจเช็คว่าอยู่ในสภาพทำงาน (RUN) หรือไม่

2) ตรวจสอบที่ไฟสถานะของพอร์ตสื่อสาร สีเขียว คือ ทำงานถูกต้อง สีแดงเมื่อไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ โดย ปกติไฟในจุดนี้ควร กระพริบอยู่ตลอด หากข้อมูลส่งผ่านอย่างต่อเนื่อง

3) ที่พบว่าไฟสถานะปกติ ควรตรวจสอบขั้วสัญญาณ ว่ามีอาการหลวม หรือ หลุดหรือไม่ หากมีคาบฝุ่นให้ทำความสะอาด โดยการเป่าลม ไล่ฝุ่นออก

4) หากตรวจสอบตามข้อ ที่ 3 แล้ว ยังเกิดปัญหาการสื่อสารควร ตรวจ สอบสายสัญญาณว่ามีการขาดชำรุดหรือไม่ การขาดชำรุดอาจเกิดขึ้นภายในต้องตรวจสอบโดยใช้มิเตอร์ร่วมด้วย

เพียงหลัก ปฏิบัติ ง่าย ๆ ดังที่ได้นำเสนอมา สามารถ ลดความเสียหายของ PLC ได้ง่าย

อ้างอิง

http://wordpress.plceasy.com/?p=343